Obchodní podmínky

Obchodní podmínky aplikace Děkovačka

 

Registrací a používáním služeb vyjadřuje uživatel svůj souhlas s níže uvedenými Obchodními podmínkami společnosti Děkovačka s.r.o. určenými pro používání aplikace Děkovačka.

Vymezení základních pojmů

 1. Společnost Děkovačka s.r.o., se sídlem Poděbradova 278/101, Ponava, 612 00 Brno, zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 122008, IČO: 10682538, je poskytovatelem (dále jen Poskytovatel) služeb aplikace Děkovačka (dále jen Aplikace).
 2. Uživatelem (dále jen “uživatel” nebo “partnerský obchod”) může být podnikající fyzická či právnická osoba identifikována přihlašovacím e-mailem a heslem zadaným při registraci.
 3. Smlouvou se rozumí smlouva uzavřená mezi Poskytovatelem a Uživatelem. Smlouva opravňuje Uživatele k užívání webové aplikace Děkovačka dostupné z adresy app.dekovacka.cz.
 4. Aplikací se rozumí webová aplikace Děkovačka, určená jako síť internetových obchodů a dalších společností zabývajících se elektronickým obchodováním (dále jen “partnerské obchody”), které prostřednictvím Děkovačky odměňují své zákazníky (dále jen “zákazníci”) dárkovými poukázkami, slevovými kódy a slevovými kupony, které lze využít k nákupu a získání dalších výhod u dalších partnerských obchodů a zúčastněných společností.
 5. Registrace Uživatele proběhne založením účtu po potvrzení e-mailové adresy a vyplnění všech povinných údajů. Následně je uživatel přesměrován do aplikace, což je moment uzavření Smlouvy na dobu neurčitou.
 6. Účet – uživatelský účet pro službu identifikovaný unikátním identifikátorem. Účet nepředstavuje veřejnou část aplikace.
 7. Blokace účtu je omezením přístupu uživatele k účtu.
 8. Zrušení účtu je nenávratné smazání účtů uživatele. Zrušení účtu zároveň reprezentuje zrušení Smlouvy.

 

Práva a povinnosti uživatele

 1. Uživatel je povinen uvést při registraci e-mailový kontakt a fakturační údaje. Uživatel je povinen udržovat tyto údaje aktuální.
 2. Uživatel souhlasí, aby mu byla ze strany poskytovatele zasílány obchodní sdělení. Tento souhlas může kdykoliv odvolat.
 3. Uživatel je povinen chránit přístupové údaje do svého uživatelského účtu. Za případné zneužití nenese poskytovatel odpovědnost.
 4. Aplikace Děkovačka je dle zákona č. 121/2000 Sb. o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů ve znění jeho pozdějších novelizací (dále jen „Autorský zákon“), autorským dílem. Majetková práva k aplikaci podle Autorského zákona i podle mezinárodních dohod o autorském právu, uzavřených Českou republikou, náleží poskytovateli. Tato smlouva neuděluje uživateli žádná oprávnění ve spojení s ochrannými známkami poskytovatele.
 5. Poskytovatel nenese odpovědnost za jakoukoliv újmu (především ušlý zisk), neaktuální údaje, nesprávně interpretovaná data a obsah.
 6. Uživatel se zavazuje užívat Aplikaci v souladu s právním řádem České republiky.
 7. Uživateli se zavazuje, že nebude jakýmkoliv způsobem hackovat Aplikaci či vyvíjet aktivitu, která by mohla vést k přetížení nebo narušení stability, bezpečnosti nebo chodu Aplikace.
 8. Uživatel se zavazuje platit řádně a včas faktury vyplývající z používání aplikace.
 9. Uživatel má právo kdykoli zrušit Smlouvu zrušením svého účtu. Jedinou výjimkou je situace, kdy je účet zablokován z důvodu porušení obchodních podmínek. V takovém případě dojde ke smazání účtu až v momentě vyřešení dané situace. Všechna data uživatele budou po zrušení účtu smazána.

 

Práva a povinnosti poskytovatele

 1. Poskytovatel má právo zrušit účet uživateli, který porušuje Smluvní podmínky.
 2. Poskytovatel nenese odpovědnost za jakoukoli škodu způsobenou užíváním aplikace.
 3. Poskytovatel má dle ustanovení §1752 zákona č. 89/2012, občanského zákoníku právo měnit tyto obchodní podmínky. O změně obchodních podmínek bude Uživatel upozorněn minimálně 14 dní předem.
 4. Pokud uživatel se změnou obchodních podmínek nesouhlasí, má právo zrušit účet.
 5. Poskytovatel má právo zasílat uživateli informace a obchodní sdělení formou e-mailu a zároveň povinnost obchodní sdělení nezasílat, pokud s jejich zasíláním uživatel nesouhlasí
 6. Poskytovatel je oprávněn kdykoliv měnit a upravovat funkce, nastavení, uživatelské prostředí a jakékoliv jiné aspekty Aplikace bez předchozího upozornění Uživatele.

 

Poplatky a úhrady

 1. Za registraci do aplikace se neplatí žádné poplatky.
 2. Za využívání aplikace se platí buď za pomoci provize z prodejů uskutečněných díky aplikaci (Affiliate marketing) nebo za stažení slevových poukázek zákazníkem (kreditový systém). Který systém bude využitý je na domluvě mezi poskytovatelem a uživatelem.
 3. V aplikaci je dostupný systém placených ploch, kdy partnerský obchod platí zadanou částku za unikátní zobrazení placené plochy na internetových stránkách Děkovačky. Tato částka je v celých korunách. 
 4. Souhrnná částka za placené plochy a/nebo za stažení kupónu je strhávána z přednabitého kreditu.
 5. Poskytovatel má právo, po předchozím upozornění uživatele, měnit podmínky a ceny nabízených služeb z důvodů uvedení nových funkcí nebo změn cenové politiky.
 6. Poskytovatel má právo zablokovat účet uživateli, který jakýmkoliv způsobem porušuje obchodní podmínky.
 7. Jakým způsobem je možné aplikaci využívat je vždy popsané v ceníku.
 8. O všech změnách tarifů nebo cen informuje poskytovatel neprodleně pomocí e-mailové komunikace a sekce novinek v aplikaci.

 

Kreditový systém

 1. V případě, že partnerský obchod nemá, nebo nechce využít affiliate program pro platbu za aplikaci, může využít kreditového systému.
 2. Kreditový systém funguje na principu jednorázové platby za každý jednotlivý slevový kupón zaslaný na e-mail (dále jen “lead”).
 3. Kredit se nabíjí pomocí platební brány GoPay nebo zasláním platby na bankovním převodem na účet vedený u Fio banky: 2301965649 / 2010. Vždy je potřeba uvést variabilní symbol pro správné spárování plateb. Variabilní symbol vzniká vytvořením kreditové objednávky v aplikaci Děkovačka a je součástí zálohové faktury.
 4. Kredit je přičtený podle rychlosti banky, maximálně však 24 hodin od podepsání platby v pracovní dny.
 5. Cena za lead je určena aktuálním ceníkem na webu aplikace. Poskytovatel je oprávněn kdykoliv cenu za lead měnit o této změně vždy neprodleně informuje uživatele.
 6. Cena za lead a počet kreditů je vždy zobrazen v administraci aplikace.
 7. Nevyčerpaný kredit není možné vyplatit.
 8. Storna kreditu probíhají skrze platební bránu GoPay.

Podpora a reklamace

 1. Služby Poskytovatel poskytuje pouze elektronicky
 2. Podpora k používání poskytované služby je poskytována e-mailem, informacemi na webových stránkách.
 3. Odesílání i příjem všech písemností probíhá pouze elektronicky.
 4. Reklamace je možné uplatňovat zasláním e-mailu na info@dekovacka.cz.

 

Slevové poukázky, kupóny a kódy

 1. Zákazníci, které partnerské obchody aplikace Děkovačka doporučili pomocí děkovací stránky partnerského obchodu, si mohou na internetových stránkách Děkovačky (dále jen “internetové stránky”) vybrat jednu nebo více slevových poukázek, které mohou využít k nákupům a získání dalších výhod u jiných partnerských obchodů a dalších zúčastněných společností, a to v závislosti na jejich dostupnosti.
 2. Dostupnost poukázek je omezená. Poukázky jsou osobní a nelze je přenášet. Poukázky nelze vyměnit za hotovost ani vrátit. Jednotlivé poukázky navíc podléhají zveřejněným podmínkám, jako jsou omezení platnosti, doba platnosti nebo minimální výše nákupu.
 3. Zákazníci, kteří využijí a nebo si pošlou do e-mailu poukazy na internetových stránkách, musí být fyzickými osobami plně způsobilými k nákupu na partnerských obchodech.
 4. Zákazníci, kteří na internetových stránkách žádají o poukaz, musí uvést platnou e-mailovou adresu. Tato e-mailová adresa bude použita k zaslání požadovaných slevových poukazů a k zasílání upomínek k jejich využití. E-mailová adresa se rovněž používá k zasílání newsletteru společnosti Děkovačka s novými slevovými poukazy a speciálními nabídkami. Zákazníci se mohou z odběru newsletteru kdykoliv odhlásit. Ochranu osobních dat zákazníka upravují Podmínky ochrany osobních údajů.
 5. Dále platí podmínky pro uplatnění poukázek uvedené ve všeobecných obchodních podmínkách partnerských obchodů.

Různé

 1. Přístup na internetové stránky s použitím falešných nebo zfalšovaných údajů, jako jsou falešné e-mailové adresy, nebo prostřednictvím registračních služeb, skriptů a podobných prostředků, jako jsou technické manipulace, je zakázán. Osoby, které přistupují na internetové stránky s použitím takových údajů nebo prostředků, nesou plnou odpovědnost za veškeré z toho vyplývající přímé nebo nepřímé škody, které společnost Děkovačka utrpí, a může jim být odepřen další přístup na internetové stránky.
 2. Ochranu osobních dat uživatele upravují Podmínky ochrany osobních údajů.
 3. Poskytovatel si vymezuje právo zamítnout registraci e-shopu nebo zrušit zapojení do Děkovačky bez udání důvodu.

 

Závěrečná ustanovení a Rozhodné právo

Pro případ sporů vzniklých ze smlouvy, jakož i pro případ sporů týkajících se platnosti, či existence uzavřené smlouvy o poskytování služby a těchto obchodních podmínek si strany:

 

 1. Sjednávají, že rozhodným právem je právní řád České republiky.
 2. Souhlasí, že rozhodování řídí příslušné české soudy.
 3. Prohlašují, že žádná z nich se nepovažuje za slabší stranu. 

 

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 1.7.2021